Blog

Jak budować płaszczyznę współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego

„JAK BUDOWAĆ PŁASZCZYZNĘ WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ŻYCIA SZKOLNEGO”

Wkrótce

Organizator: Wyższa Szkoła Uni-Terra oraz Fundacja „Rodzice szkole”

Szkolenie dla dyrektorów szkół, nauczycieli- wychowawców, członków rad rodziców, przedstawicieli samorządu uczniowskiego, przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedstawicieli współpracujących ze szkołami organizacji pozarządowych.

Program szkolenia:

  • Ogólne zasady, na których powinna opierać się współpraca wszystkich uczestników życia szkolnego
  • Regulacje prawne dotyczące praw i obowiązków poszczególnych organów szkoły
  • Jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • Finanse rad rodziców
  • Współpraca wewnątrz poszczególnych organów szkoły ( nauczycieli z nauczycielami, rodziców z rodzicami, uczniów z uczniami)
  • Współpraca organów szkoły z zaznaczeniem współpracy dyrektora szkoły i rady pedagogicznej z radą rodziców
  • Współpraca organów szkoły, przede wszystkim rady rodziców z instytucjami zewnętrznymi: samorządem terytorialnym, Kuratorium Oświaty, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Parlamentem RP, związkami zawodowymi
  • Współpraca organów szkoły z organizacjami pozarządowymi ( w tym organizacjami harcerskimi), lokalnymi środowiskami obywatelskimi, firmami proponującymi różnego rodzaju usługi edukacyjne, firmami zaopatrującymi szkołę w sprzęt i podręczniki, firmami ubezpieczeniowymi, firmami cateringowymi itp.
  • Jak budować program wychowawczy z udziałem wszystkich uczestników życia szkoły?
  • Dyrektor szkoły liderem lokalnego środowiska oświatowego