Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

  • obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni,
  • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem,
  • zaliczenie praktyk przewidzianych w programie studiów,
  • uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego, przeprowadzonego po zakończeniu wszystkich zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów, jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

INFORMACJE O EGZAMINACH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE WYŻSZEJ SZKOŁY UNI-TERRA

Zabezpieczony: Egzaminy