Fundacja Uni-Terra

Fundacja Uni-Terra

Fundacja Uni-Terra, powstała w 1999 roku i obrała sobie za cel propagowanie idei integracji osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Kiedy okazało się, że przedstawianie procesu integracji osób niepełnosprawnych, jako normalnego zjawiska w codziennym życiu rodzin, szkół, czy samorządów terytorialnych napotyka trudności, powstała koncepcja pracy organicznej. Fundacja Uni-Terra stara się zapewnić pomoc osobom niepełnosprawnym w procesie rehabilitacji i integracji, a także upowszechniać wiedzę o procesie integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Wyższa Szkoła Uni-Terra

Wyższa Szkoła Uni-Terra powstała w wyniku potrzeby kształcenia kadry pedagogicznej pracującej z osobami, które borykają się z rozmaitymi trudnościami. Skuteczna pomoc może być jednak udzielona tylko przez ludzi odpowiednio do tego przygotowanych, zarówno pod względem wiedzy, jak i wrażliwości i predyspozycji emocjonalnych. Naszą misją od początku istnienia uczelni było przygotowanie przyszłych pedagogów, wychowawców, opiekunów, terapeutów, nauczycieli w taki sposób, aby ich praca przynosiła jak najlepsze rezultaty.

Wraz z rozwojem uczelni pojawiły się nowe kierunki. Dzisiaj na Wyższej Szkole Uni-Terra można studiować nie tylko pedagogikę specjalną, ale również dietetykę i filologię angielską. Uważamy, że odpowiednie przygotowanie ludzi, którzy za kilka lat będą zajmować się badaniem naszej przeszłości i kultury, ma ogromne znaczenie i wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

poradnia

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uni-Terra” otrzymała wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania w dniu 22.10.2015 r. (zaświadczenie numer 27/2015) i uzyskała uprawnienia do wydawania opinii psychologiczno-pedagogicznych.

Przedszkola Integracyjno- Terapeutyczne MIŚ
Poznań i Koszalin

01.09.2013 rozpoczęło działalność Przedszkole Integracyjno- Terapeutyczne MIŚ w Poznaniu realizujące założenia edukacji włączającej zapewniająca wszystkim dzieciom, niezależnie od ich poziomu rozwoju psychofizycznego, zdolności oraz indywidualnych potrzeb – wychowanie i edukację w środowisku lokalnym w ścisłej współpracy z rodzicami i specjalistami niezbędnymi dla zapewnienia potrzeb dziecka. Od 2014 roku uruchomione zostało również przedszkole w Koszalinie.

  Szkoła Podstawowa Uni-Terra

01.09.2017 roku rozpoczęła swoją działalność Szkoła Podstawowa Uni-Terra. Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach publicznej. Oferta dydaktyczna szkoły obejmuje również prowadzenie klas o profilu terapeutyczno-integracyjnym, które wspierają rozwój uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.