Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego nauczycieli, założoną w 1999 r. Posiada wpis do ewidencji kuratorium pod nr 006299 oraz AKREDYTACJĘ WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY.

Cel działalności

Głównym celem działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra jest stałe podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i innych osób zaangażowanych w proces edukacyjny, w szczególności pracowników administracji państwowej i samorządowej oraz pracowników szkół. Założeniem programowym placówki jest kształtowanie przedsiębiorczych i nowatorskich postaw dyrektorów oraz nauczycieli.

 

Zakres działania 

 

-organizowanie i prowadzenie w różnych formach edukacji niestacjonarnej w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli, pracowników administracyjnych szkół i placówek oraz innych osób, a także działań na rzecz awansu zawodowego nauczycieli,
-prowadzenie działań wspierających wdrażanie reformy oświaty i upowszechnianie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej,
-diagnozowanie osiągnięć uczniów,
-organizacja konferencji naukowych i seminariów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
organizowanie i kierowanie procesem kształcenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konstruowanie planów dydaktycznych, stosowanie metod aktywizujących, właściwego oceniania wiedzy i umiejętności.

Jakość kształcenia 

ODN Uni-Terra uwzględnia zmiany zachodzące w edukacji w Polsce. Działalność jest dostosowana do zmieniających się rozporządzeń MEN i ukazujących się w każdym roku priorytetów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w zakresie doskonalenia nauczycieli. Współpracownikami ODN Uni-Terra są: wykładowcy wyższych uczelni, trenerzy, psychologowie, pedagodzy, terapeuci, logopedzi, autorzy metod i warsztatów edukacyjnych. Nowoczesne wyposażenie bazy szkoleniowej, wieloletnie doświadczenia i profesjonalizm kadry oraz przyjazna i partnerska atmosfera są dla wszystkich gwarancją rzetelności i wysokiej jakości prowadzonych szkoleń.