NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

„Polonista wobec zmieniającej się podstawy programowej- praktyczne rozwiązania w szkole podstawowej”  ( 16 godzin)

Program kursu:

 • Nowa podstawa programowa – ciągłość edukacji; kształcenie w klasie VII i VIII szkoły podstawowej (analiza zapisów PP;  klasy IV – VI;  istotne zmiany, klasy VII – VIII  nowa wiedza i umiejętności polonistyczne).
 • Planowanie pracy z uczniem o różnych potrzebach edukacyjnych – dostosowanie procesu kształcenia do różnych potrzeb uczniów.
 • Praktyczne kształcenie umiejętności z zakresu pisania, odbioru i interpretacji tekstów
 • Praktyczne kształcenie umiejętności językowych.
 • Planowanie pracy z lekturą.
 • Wykorzystywanie różnych typów zadań do kształcenia i sprawdzania umiejętności uczniów.

Kurs trwa 16 godzin, koszt – 250 zł.

Termin szkolenia zostanie wyznaczony po zebraniu się odpowiedniej liczby chętnych!

REKRUTACJA CIĄGŁA – ZGŁOSZENIE ON-LINE

Zapraszamy!

„Jak zaplanować warsztat pracy dla zmieniającej się podstawy programowej z matematyki?” ( 5 godzin)

Zapraszamy na 5 godzinny kurs doskonalący

Program kursu:

 • Aktualna i nowa podstawa programowa – zmiany – wykład i konwersatorium
 • Dobry plan na zmiany – podstawa pracy nauczyciela – warsztat
 • Obudowa informatyczna do zajęć z matematyki – warsztat

Kurs trwa 5 godzin ( 10:00 – 13:00 ), koszt – 100 zł.

Termin szkolenia zostanie wyznaczony po zebraniu się odpowiedniej liczby chętnych!

REKRUTACJA CIĄGŁA – ZGŁOSZENIA ON-LINE

Zapraszamy!

 Oferta kursów doskonalących na rok 2018/2019

 REKRUTACJA CIĄGŁA – ZGŁOSZENIA ON-LINE
 1. Jak rozpoznać potencjał ucznia, czyli indywidualizacja nauczania w praktyce.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne w świetle rozporządzenia z czerwca 2015 roku.
 1. Nauczyciel refleksyjny praktyk, czyli jak dokonywać ewaluacji własnej pracy.
 1. Plan zajęć matematycznych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
 1. Motywowanie i aktywizowanie uczniów w toku lekcyjnym.
 1. Dziecko zdolne w przedszkolu – organizacja i funkcjonowanie kół zainteresowań w przedszkolu.
 1. Ewaluacja wewnętrzna – szkoła wobec rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.
 1. Konstruowanie indywidualnych programów rozwojowo-terapeutycznych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Konstruowanie programów własnych – zajęć pozalekcyjnych, przedmiotowych.
 1. Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 1. Praca z uczniem mającym trudności w nauce i z uczniem zdolnym.
 1. Samoocena ucznia i nauczyciela jako ważny element procesu dydaktycznego.
 1. Współpraca z rodzicami, „trudni” rodzice.
 1. Propozycja rozwiązań metodycznych kształcących umiejętności matematyczne uczniów klas I-III.
 1. Kurs kierowników wycieczek szkolnych, obozów wędrownych i placówek wypoczynku (kurs instruktażowy).
 1. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole.
 1. Technologie informacyjne w pracy nauczyciela.
 1. Warsztaty pracy w świetlicy socjoterapeutycznej.
 1. Terapia zaburzeń czytania i pisania.
 1. Gry i zabawy w nauczaniu zintegrowanym.
 1. Organizacja i funkcjonowanie kół zainteresowań w przedszkolu.
 1. Koła zainteresowań: planowanie, prowadzenie, organizacja.
 1. Praca z uczniem z trudnościami w koncentracji uwagi.
 1. Jak szkoła może podnieść efekty kształcenia? Uwarunkowania wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.
 1. Nauczyciele i rodzice w przedszkolu – inicjowanie i doskonalenie procesu współpracy.
 1. Prowadzenie pracy dydaktyczno- wyrównawczej w zakresie osiągania gotowości szkolnej oraz jej dokumentowanie.
 1. Rozwijanie kreatywności i samodzielności ucznia, kształcenie umiejętności twórczego pisania i mówienia na etapie szkoły podstawowej.
 1. Elementy muzykoterapii i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi.
 1. Nauczyciel przedmiotu – wychowawcą. Ciekawe metody pracy wychowawczej nauczyciela z klasą szkolną.
 1. Zatrzymać przemoc – program profilaktyczny.
 1. Metody w edukacji zintegrowanej.
 1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w zakresie doradztwa zawodowego.
 1. Integracja sensoryczna.
 1. Kurs specjalny z zakresu profilaktyki HIV/AIDS.
 1. Arteterapia – artystyczne działania interdyscyplinarne
 1. Różne oblicza agresji i przemocy-sposoby zapobiegania i przezwyciężania skutków.
 1. Emisja głosu w pracy nauczyciela.
 1. Jak radzić sobie ze stresem w pracy nauczyciela.
 1. Formy i sposoby pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole „masowej”.
 1. Wychowawca – rola i zadania we współczesnej szkole.
 1. Jak zapobiegać nieobecnościom uczniów w szkole.
 1. Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka/ucznia.
 1. Metody diagnozy 5-6-latków.
 1. Diagnoza i monitorowanie rozwoju dziecka podstawą wspierania jego aktywności edukacyjnej.
 1. Prawo oświatowe.
 1. Utrzymanie ładu na lekcji.
 1. Umiejętność zarządzania czasem w pracy nauczyciela.