CEL

Celem studiów jest zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wyposażenie absolwenta w umiejętności pozwalające świadomie i profesjonalnie pomagać dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom w przezwyciężaniu ich trudności.

Studnia podyplomowe Socjoterapia przygotowują absolwentów do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym; pochodzącą z rodzin dysfunkcjonalnych i patologicznych; z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie.

ADRESACI

Studnia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich), a w szczególności: nauczycieli, pedagogów i psychologów, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, kuratorów sądowych, nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

ABSOLWENT

Posiada wiedzę i kompetencje w nawiązywaniu kontaktu i budowaniu więzi interpersonalnych, planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań grupowych.

Ponadto absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymuje przygotowanie do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą w szkołach i placówkach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn.17.11.2010;, może pracować na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, szkolno – wychowawczych (świetlica szkolna, internat, bursa, pedagog szkolny) i pozaszkolnych, wspierających (m.in. świetlica socjoterapeutyczna) i socjalizacyjnych (domy dziecka), młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych programem, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ORGANIZACJA STUDIÓW

3 semestry, 350 godzin dydaktycznych (w tym praktyki); zjazdy odbywają się co dwa tygodnie, zakłada się organizację jednego zjazdu obejmującego dni robocze, w pierwszym tygodniu ferii zimowych oraz w pierwszym tygodniu lipca.

PRAKTYKI

Organizowane przez Uczelnię, w placówkach i ośrodkach odpowiadających profilowi studiów.