Czas trwania studiów

Liczba godzin: 350

Liczba semestrów: 3

Adresaci

Studia podyplomowe doskonalące z Surdologopedii przeznaczone są:

• dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie logopedii,

• studiów pierwszego stopnia (licencjackich) w zakresie logopedii

• studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Podyplomowego Studium Surdologopedii   uzyskuje wiedzę niezbędną do specjalizacji w zakresie surdologopedii. Surdologopeda przygotowany jest do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu, szczególnie w zakresie kształcenia języka u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Studia znacznie poszerzają wiedzę w zakresie usprawniania dzieci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Program studiów obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu: różnych metod terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu (metody audutywno-werbalne, rehabilitacja osób z implantami, podstawy języka migowego, komunikacja totalna, metoda fonogestów), audioprotetyki, audiologii klinicznej, emisji głosu, surdopsychologii i surdopedagogiki, fonetyki akustycznej oraz terapię surdologopedyczną terapię osób głucho-niewidomych, i seminarium dyplomowe. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów określonych planem studiów, zdanie egzaminu dyplomowego w formie przygotowania i przedstawienia studium przypadku oraz zaliczenia egzaminu końcowego.

Możliwości zatrudnienia

Logopeda ze specjalnością w zakresie surdologopedii znajduje zatrudnienie w zespołach wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w przedszkolach i szkołach masowych, integracyjnych i specjalnych – wszędzie tam gdzie znajdują się dzieci niesłyszące. Do placówek tych zaliczają się również poradnie psychologiczno – pedagogiczne, zwłaszcza specjalistyczne zajmujące się diagnozą i terapią dzieci niesłyszących. Surdologopeda znajdzie również zatrudnienie w jednostkach służby zdrowia – na oddziałach laryngologicznych i audiologicznych i w poradniach. Po uzyskaniu kwalifikacji surdologopedy możliwym jest prowadzenie prywatnego specjalistycznego gabinetu terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami słuchu.

Koszt 4700 PLN

Szczegóły na stronie
http://wsuniterra.pl/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli/poznan/doskonalace/surdologopedia/