Wczesna interwencja logopedyczna

Cel:
Podyplomowe Studia Wczesnej Interwencji Logopedycznej przeznaczone są dla logopedów pragnących specjalizować się w profilaktyce i wczesnym wspomaganiu rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych. Umożliwią one zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, które pozwolą na udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom z deficytami rozwojowymi w okresie noworodkowym, niemowlęcym i przedszkolnym.

Wymagania dla kandydatów: 
Kandydaci powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich i świadectwem ukończenia Podyplomowych Studiów Logopedycznych, dyplomem ukończenia studiów magisterskich o kierunku logopedia bądź dyplomem ukończenia studiów magisterskich filologii polskiej lub pedagogiki specjalnej  o specjalności logopedycznej.

1. W przypadku studiów rozpoczętych najpóźniej w roku akademickim 1997/98 akceptowane są świadectwa uzyskane przez absolwentów:
a) 4-semestralnych logopedycznych studiów podyplomowych;
b) 3-semestralnych logopedycznych studiów podyplomowych;
c) studiów stacjonarnych ze specjalnością logopedyczną.
2. W przypadku studiów rozpoczętych w roku akademickim 1998/99 i później, akceptowane są świadectwa uzyskane przez absolwentów:
a) 4-semestralnych logopedycznych studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe w wymiarze minimum 600 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych;
b) studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną w wymiarze minimum 1200 godzin zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu logopedy;
c) magisterskich studiów logopedycznych.

Czas trwania: , 360 godzin;

Forma organizacyjna: Zjazdy sobota/niedziela

Szczegóły na stronie
http://wsuniterra.pl/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli/poznan/doskonalace/wczesna-interwencja-logopedyczna/