O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest przekazanie kompletu dokumentów, na który składają się:dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginalny lub odpis),

  • kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje logopedyczne (DOTYCZY NEUROLOGOPEDII) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika WS Uni-Terra
  • kwestionariusz osobowy
  • podanie do J.M. Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe
  • dwa zdjęcia
  • kserokopia dowodu osobistego – potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika WS Uni-Terra
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200 PLN na konto Uczelni. W przypadku rezygnacji słuchacza ze studiów opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Sposób składania dokumentów:

Dokumenty można składać:

 • osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra, znajdującym się  w Poznaniu, przy ul. Wybickiego 6, I piętro
 • lub przesłać listem poleconym na adres:

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6
61-529 Poznań

Opłata wpisowa wynosi 200 PLN (jednorazowa, bezzwrotna) płatna na numer rachunku bankowego:

Studia podyplomowe – doskonalące

Nr rachunku bankowego WS Uni-Terra:

Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Z dopiskiem „imię, nazwisko, opłata wpisowa za studia podyplomowe doskonalące”