Adresaci

Studia podyplomowe dla pracowników oświaty mają za zadanie podnosić kwalifikacje nauczycieli, by ich praca z dziećmi i młodzieżą była efektywna i odpowiadała coraz szybszemu tempu zmian w otaczającej rzeczywistości. Wyższa Szkoła Uni-Terra Poznań nauczycielom, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub do prowadzenia innych zajęć z uczniami, daje możliwość podjęcia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych. Są one adresowane także do osób, które do tej pory nie były związane z zawodem nauczyciela, a chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne i uzyskać nowe kompetencje zawodowe.

Studia te umożliwiają uzyskanie uprawnień nauczycielskich przez absolwentów szkół wyższych, chcących zdobyć kompetencje pedagogiczne i kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Program studiów

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE przeznaczone są dla nauczycieli chcących zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, STUDIA spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Kwalifikacje nauczycieli w ramach programu studiów podnoszone są poprzez różne formy zajęć – od wykładów, poprzez ćwiczenia, aż po seminaria i zajęcia warsztatowe. W skład praktycznego bloku kierunkowego włączone zostały m.in. treningi, zajęcia laboratoryjne i praktyki. W programie studiów przewidziano również istotny element wkładu własnego pracy słuchacza. Nasza kadra naukowa to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach – wykładowcy uczelni wyższych (Poznań, Warszawa, Kraków etc.), instruktorzy i trenerzy.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne, w zależności od kierunków, trwają  2, 3 lub 4 semestry, przy czym zajęcia w ramach III semestru odbywają się w miesiącu lipcu, także w dni powszednie. Liczba godzin zajęć waha się od 180 do 600 godzin, w zależności od wagi efektów kształcenia, tworzących określone kwalifikacje. Słuchacz po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymuje minimum 60 pkt ECTS2 (Art. 8 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami).

Kwalifikacje nauczycieli w oparciu o ofertę WS Uni-Terra Poznań mogą być podnoszone poprzez wybór jednego z kilku kierunków studiów podyplomowych, m.in.: w zakresie nauczania matematyki, fizyki, biologii, w zakresie logopedii, oligofrenopedagogiki, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, resocjalizacji i socjoterapii, zarządzania oświatą itp.

Organizacja studiów:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa-trzy tygodnie – w soboty
i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w miesiącu lipcu, w dni powszednie.
Zajęcia w ramach IV semestru realizowane są od września do grudnia ( tylko logopedia)

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

Warunki zaliczenia:

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych pod warunkiem frekwencji na poziomie 80% (dotyczy wszystkich prowadzonych zajęć), uzyskania wszystkich zaliczeń i zdania egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego/dyplomowego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Ostateczna ocena na świadectwie jest średnią następujących ocen cząstkowych:

  • 50% stanowi średnią ocen ze wszystkich egzaminów określonych na danym kierunku,
  • 50% stanowi ocenę uzyskaną w egzaminie końcowym/dyplomowym.

 

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty studiów podyplomowych, podnoszących kwalifikacje nauczycieli.

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 82 36 400
tel. 61 44 85 441

e-mail  biuro@uniterra.pl


1 Na mocy Art.2, ust.1, p.11 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami, adresatem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia (studia licencjackie, inżynierskie)

2 1 punkt ECTS (punkt europejskiego systemu przenoszenia osiągnięć edukacyjnych) – punkt wyrażający wartość 23-25 godzin pracy słuchacza, na którą składa się liczba godzin zajęć
w uczelni oraz nakład pracy własnej poza nią.