CEL

Studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa w WS Uni-Terra Poznań uprawniają absolwentów do podjęcia pracy w różnego typu bibliotekach ( z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych).

UCZESTNICY

Studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa są adresowane do absolwentów uczelni wyższych, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, zainteresowanych podjęciem pracy w bibliotece.

Wymagane od kandydata:

•    ukończone studia wyższe

•    przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA!  Absolwentom studiów licencjackich ukończone studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa pozwalają podjąć pracę w bibliotekach szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy ukończą studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa, mogą podjąć pracę w bibliotekach we wszystkich typach szkół.

PROGRAM

Wykładowcy WS Uni-Terra Poznań w ramach programu, który oferują studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa, prowadzą zajęcia teoretyczne i warsztatowe, dotyczące nauki zawodu. Obejmują one m.in. 60 godzin praktyk oraz blok zajęć z zakresu technologii informacyjnej.

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin,
Termin realizacji: październik 2018- lipiec 2019
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych pod warunkiem frekwencji na poziomie 80% (dotyczy wszystkich prowadzonych zajęć), uzyskania wszystkich zaliczeń i zdania egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także zaliczenia egzaminu końcowego/dyplomowego.Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia  odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są w lipcu,  także w dni powszednie.

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

WARUNKI REKRUTACJI 

OPŁATY

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.pl