CEL

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość to kierunek studiów w WS Uni-Terra Poznań, którego ukończenie uprawnia absolwenta do podjęcia pracy jako doradca zawodowy i nauczyciel podstaw przedsiębiorczości w szkołach lub pozwala prowadzić doradztwo zawodowe dla uczniów.

UCZESTNICY

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość to propozycja dla osób z przygotowaniem pedagogicznym i ukończonymi studiami wyższymi, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień szkolnego doradcy zawodowego.

Wymagane od kandydata:

•    ukończone  studia wyższe

•    przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA!

Absolwentom studiów licencjackich ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości pozwalają podjąć pracę w szkołach podstawowych oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy ukończą studia podyplomowe na tym kierunku, mogą podjąć pracę na stanowisku doradcy zawodowego i nauczyciela podstaw przedsiębiorczości we wszystkich typach szkół.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Dydaktyka przedmiotu
  • Psychologiczne podstawy rozwoju człowieka
  • Prawo pracy
  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Technologia informacyjna w pracy doradcy zawodowego
  • Praktyki w wymiarze 120 godzin

Czas trwania: 3 semestry, 360 godzin
Termin realizacji: październik 2018- lipiec 2019
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

 

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w miesiącu lipcu, w dni powszednie.

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

WARUNKI REKRUTACJI 

OPŁATY

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.pl