CEL

Studia podyplomowe w zakresie logopedii w WS Uni-Terra Poznań przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy do szkół podstawowych i gimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, zasadniczych szkół zawodowych, burs, internatów, placówek wychowania pozaszkolnego, szkół i placówek specjalnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w tym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ( w zależności od poziomu wykształcenia, wymaganego do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki).

ADRESACI
Logopedia to studia skierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie oraz  przygotowanie pedagogiczne.
Uwaga! Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w zakresie logopedii jest przedłożenie zaświadczenie od lekarza foniatry.

Wymagane od kandydata:

  • ukończone studia wyższe
  • przygotowanie pedagogiczne

PROGRAM

Program na studiach podyplomowych Logopedia realizowany jest przy udziale wybitnych specjalistów z Polski oraz z zagranicy. Logopedia w WS Uni-Terra to studia podyplomowe, których program obejmuje następujące zagadnienia:

  • Dydaktyka prowadzenia zajęć
  • Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka
  • Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacyjnych /dyslalia/
  • Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy
  • Praktyki w wymiarze 60 godzin ( realizacja praktyk we własnym zakresie, istniej możliwość odbycia praktyk w specjalistycznych ośrodków współpracujących z Uczelnią)

W ramach studiów realizowane jest szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1″. Szkolenie prowadzi dr n. hum. Anna Prożych dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, trener metody verbotonalnej.

Absolwenci kierunku LOGOPEDIA otrzymują wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania: 4 semestry, 600 godzin
Termin realizacji:  październik 2018 – grudzień 2019 r.
90 punktów ECTS

Uwaga!
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe – Logopedia jest przedłożenie zaświadczenia od lekarza foniatry.

WARUNKI ZALICZENIA

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych pod warunkiem frekwencji na poziomie 80% (dotyczy wszystkich prowadzonych zajęć), uzyskania wszystkich zaliczeń i zdania egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także zaliczenia egzaminu końcowego/dyplomowego.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

Zajęcia w ramach 3-go semestru odbywają się w miesiącu lipcu ( również w dni powszednie)
Zajęcia w ramach 4-go semestru odbywają się w miesiącu wrześniu.

WARUNKI REKRUTACJI 

OPŁATY

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.pl