CEL

Oligofrenopedagogika to studia podyplomowe w WS Uni-Terra Poznań, dzięki którym nauczyciele maja możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia nauczana oraz organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w szkołach z oddziałami integracyjnymi, w ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Studia podyplomowe – pedagogika specjalna – przygotowują do pracy m.in. w placówkach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.

UCZESTNICY

Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki mogą podjąć osoby z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym, które chcą podnieść kwalifikacje o uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

Wymagane od kandydata:

  • ukończone studia wyższe,
  • przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! Absolwentom studiów licencjackich ukończone studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki pozwalają podjąć pracę w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich mogą podjąć pracę we wszystkich typach szkół.
Do prowadzenia zajęć lub nauczania konkretnego przedmiotu w danym typie szkoły lub placówki wymagane jest posiadanie dodatkowych kwalifikacji przedmiotowych.

PROGRAM

W programie WS Uni-Terra Poznań na kierunku Oligofrenopedagogika znajdują się zajęcia z zakresu:

  • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne
  • Dydaktyka specjalna
  • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie
  • Dziecko niepełnosprawne w świetle reformy samorządowej i edukacyjnej
  • Wykorzystanie arteterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
  • Praktyki w wymiarze 120 godzin

W ramach studiów realizowane jest szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1”. Szkolenie prowadzi dr n. hum. Anna Prożych dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, trener metody verbotonalnej. Absolwenci kierunku Oligofrenopedagogika otrzymują wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia.

Absolwenci kierunku otrzymują wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin
Termin realizacji: październik 2018- lipiec 2019
ECTS 60

WARUNKI ZALICZENIA

Absolwenci, którzy ukończą studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika w WS Uni-Terra Poznań, otrzymują świadectwo ukończenia pod warunkiem frekwencji na poziomie 80% (dotyczy wszystkich prowadzonych zajęć), uzyskania wszystkich zaliczeń i zdania egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także zaliczenia egzaminu końcowego/dyplomowego.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w miesiącu lipcu, w dni powszednie.

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

WARUNKI REKRUTACJI 

OPŁATY

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.pl