CEL

Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w WS Uni-Terra Poznań przygotowują do pracy z młodzieżą i dziećmi. Absolwenci kierunku mogą objąć stanowisko pedagoga w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, internatach i świetlicach szkolnych, w administracji terenowej, na stanowiskach organizatorów opieki nad dzieckiem.

UCZESTNICY

Studia podyplomowe na kierunku są adresowane do absolwentów uczelni wyższych, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Wymagane od kandydata:

•    ukończone studia wyższe,

•    przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! Absolwentom studiów licencjackich ukończone studia podyplomowe  pozwalają podjąć pracę pedagoga szkolnego oraz umożliwiają wykonywanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy ukończą studia podyplomowe na kierunku pedagogika w WS Uni-Terra Poznań, mogą podjąć pracę we wszystkich typach szkół.

PROGRAM

Studia podyplomowe w Uni-Terra Poznań na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza mają w programie następujące zajęcia:

  • Dydaktyka prowadzenia zajęć
  • Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży – Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
  • Psychologiczne umiejętności wychowawcy w pracy z dziećmi i młodzieżą
  • Praktyki w wymiarze 60 godzin

W ramach studiów realizowane jest szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1”. Szkolenie prowadzi dr n. hum. Anna Prożych dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, trener metody verbotonalnej. Absolwenci kierunku Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza otrzymują wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia.

Absolwenci kierunku otrzymują wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin
Termin realizacji: październik 2017- lipiec 2018
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Absolwenci, którzy ukończą studia podyplomowe na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w WS Uni-Terra Poznań, otrzymują świadectwo ukończenia pod warunkiem frekwencji na poziomie 80% (dotyczy wszystkich prowadzonych zajęć), uzyskania wszystkich zaliczeń i zdania egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także zaliczenia egzaminu końcowego/dyplomowego.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w miesiącu lipcu, w dni powszednie.

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

WARUNKI REKRUTACJI 

OPŁATY

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.pl