CEL

Studia podyplomowe na kierunku Surdopedagogika w WS Uni-Terra Poznań pozwalają nauczycielom oraz innym posiadającym przygotowanie pedagogiczne pracownikom różnego typu placówek oświatowych i wychowawczych uzyskać kwalifikacje do pracy z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi. W programie studiów przewidziano m.in. zajęcia pozwalające zdobyć umiejętność efektywnej komunikacji z osobami dotkniętymi głuchotą lub niedosłuchem.

UCZESTNICY

Studia na kierunku Surdopedagogika są skierowane do kandydatów z przygotowaniem pedagogicznym, legitymujących się dyplomem studiów wyższych nauczycieli przedmiotowych wszystkich typów szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem (specjalnych i integracyjnych), wychowawców w internatach, nauczycieli, logopedów, psychologów i pedagogów szkolnych.

Wymagane od kandydata:

  • ukończone studia wyższe,
  • przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA!Absolwentom studiów licencjackich ukończone studia podyplomowe na kierunku Surdopedagogika pozwalają podjąć pracę w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy ukończą studia podyplomowe na kierunku Surdopedagogika, mogą podjąć pracę we wszystkich typach szkół.

PROGRAM

Program kierunku Surdopedagogika w WS Uni-Terra Poznań obejmuje m.in. następujące zajęcia:

  • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne
  • Dydaktyka specjalna – Manualne sposoby usprawnienia języka – Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu
  • Język migowy
  • Praktyki w wymiarze 120 godzin

W ramach studiów realizowane jest szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1”. Szkolenie prowadzi dr n. hum. Anna Prożych dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, trener metody verbotonalnej. Absolwenci kierunku Surdopedagogika otrzymują wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia.

Absolwenci kierunku otrzymują wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin
Termin realizacji: październik 2017- lipiec 2018
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w miesiącu lipcu, w dni powszednie.

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

WARUNKI REKRUTACJI 

OPŁATY

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.pl