CEL

Zarządzanie oświatą to studia podyplomowe w WS Uni-Terra Poznań, które podnoszą kwalifikacje zawodowe kierujących placówkami szkolno-wychowawczymi oraz szkolą osoby zainteresowane sprawowaniem funkcji kierowniczych w instytucjach oświatowych oraz ubiegające się o stanowiska dyrektora, wicedyrektora czy kierownika danej placówki.

UCZESTNICY

Zarządzanie oświatą na WS Uni-Terra Poznań to kierunek, na którym mogą się kształcić osoby posiadające co najmniej dyplom studiów wyższych pierwszego stopnia. Program został opracowany z myślą o podnoszeniu kwalifikacji obecnych dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, kierowników samorządowej administracji oświatowej czy pracowników nadzoru pedagogicznego.

Wymagane od kandydata:

  • ukończone  studia wyższe

UWAGA! Absolwentom studiów licencjackich ukończone na kierunku Zarządzanie oświatą studia podyplomowe w WS Uni-Terra Poznań pozwalają na zajmowanie stanowisk kierowniczych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz zasadniczych szkołach zawodowych. Absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy ukończą studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą, mogą podjąć pracę jako kadra zarządzająca we wszystkich typach szkół.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Przywództwo edukacyjne w szkole
  • Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
  • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.

Czas trwania: 2 semestry, 240 godzin
Termin realizacji: październik 2017- czerwiec 2018
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Absolwenci, którzy ukończą studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą w WS Uni-Terra Poznań, otrzymują świadectwo ukończenia pod warunkiem frekwencji na poziomie 80% (dotyczy wszystkich prowadzonych zajęć), uzyskania wszystkich zaliczeń i zdania egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także zaliczenia egzaminu końcowego/dyplomowego.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

WARUNKI REKRUTACJI 

OPŁATY

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.pl