Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunki rekrutacji

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:

  • podanie do Rektora i kwestionariusz osobowy – wypełnij online
  • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych Uni-Terra najpóźniej na I zjeździe)
  • dwie podpisane kopie umowy o świadczenie nauki  (pobierz)
  • dyplom ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis – nie kserokopia!)
  • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł (opłata wpisowa).

Uwaga! Jeśli wymagane przygotowanie pedagogiczne nie wynika z dyplomu ukończenia szkoły wyższej, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nabycie tych kwalifikacji ( nie dotyczy kierunku Przygotowanie pedagogiczne oraz Zarządzanie oświatą)

Absolwenci Uni-Terra  w celu otrzymania rabatu proszeni są o dostarczenie kserokopii dyplomu lub świadectwa potwierdzającego ukończenie form kształcenia w w/w placówkach.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH pobierz

Dokumenty prosimy składać:

  • osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych Uni-Terra,
    ul. Wybickiego 6 I piętro Poznań

lub przesłać listem poleconym na adres:

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6
61-529 Poznań

OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 200 zł oraz czesnego.

Opłatę wpisową należy wnosić na konto:

Odbiorca: Wyższa Szkoła Uni-Terra
Nr rachunku:  Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Kwota: 200,00 zł
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko uczestnika, nazwa kierunku studiów

lub opłacić online (korzystając z portalu Przelewy24):