Studia podyplomowe uzupełniające kwalifikacyjne do kursów kwalifikacyjnych

Zapraszamy na studia podyplomowe uzupełniające do kursów kwalifikacyjnych organizowane przez Wyższą Szkołę Uni-Terra.

Ta forma kształcenia jest skierowana wyłącznie  do Absolwentów Kursów Kwalifikacyjnych. Uznając potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz ich formalnego zatwierdzenia, w sytuacji zmieniających się wymagań Pracodawców a zwłaszcza aktualizowanych uwarunkowań prawnych  – chcemy zaproponować Państwu możliwość uzupełnienia posiadanych kwalifikacji i utwierdzenia ich w oparciu o Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne uzupełniające w zakresie:

 • oligofrenopedagogiki
 • surdopedagogiki
 • tyflopedagogiki
 • pedagogiki leczniczej

220 godzin  (100 godzin przedmiotów teoretycznych i 120 godzin praktyk).

Przedmioty teoretyczne prowadzone są w formie zajęć stacjonarnych (40 godzin) i w formie e – learningowej (60 godzin)

 • bibliotekoznawstwa
 • pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej
 • terapii pedagogicznej
 • wychowania do życia w rodzinie
 • zarządzania oświatą

180 (120 godzin przedmiotów teoretycznych i 60 godzin praktyk).

Przedmioty teoretyczne prowadzone są w formie zajęć stacjonarnych (60 godzin) i w formie e – learningowej (60 godzin)

 • przygotowania pedagogicznego

220 godzin (70 godzin przedmiotów teoretycznych i 150 godzin praktyk).

Przedmioty teoretyczne prowadzone są w formie zajęć stacjonarnych (40 godzin) i w formie e – learningowej (30 godzin)

Studia trwają 2 semestry  październik 2018 – czerwiec 2019.

Zajęcia odbywać się będą w Poznaniu.

Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na danym kierunku, wydawanym przez Wyższą Szkołę Uni-Terra Wyższą w Poznaniu.

Koszt studiów: 200 PLN opłata wpisowa oraz czesne 950 PLN

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą:

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6 I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 8236 400

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów, tj.:

 • podanie do Rektora i kwestionariusz osobowy (wygenerowane z rekrutacji on-line – dostępne wkrótce)
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o kształcenie pobierz
 • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika uczelni najpóźniej na I zjeździe)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych ( do potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni najpóźniej na I zjeździe)
 • kserokopia świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego ( do potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni najpóźniej na I zjeździe)
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej)
 • potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł (opłata wpisowa)


OPŁATY

Opłata wpisowa jednorazowa: 200 zł płatna na konto Uczelni.

Nr rachunku bankowego:

Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Z dopiskiem „opłata wpisowa za studia uzupełniające – kierunek”

Czesne za studia wynosi 950 zł

Płatne jednorazowo lub w 3 ratach:

I rata do 30.10.2018 r. w wysokości 350 zł

II rata do 30.01.2019 r. w wysokości 300 zł

III rata do 30.03.2019 r. w wysokości 300 zł