Warning: Creating default object from empty value in /home/activita/domains/uniterra.pl/public_html/wp-content/themes/besmart/framework/redux/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/activita/domains/uniterra.pl/public_html/wp-content/themes/besmart/framework/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/activita/domains/uniterra.pl/public_html/wp-content/themes/besmart/framework/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/activita/domains/uniterra.pl/public_html/wp-content/themes/besmart/framework/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/activita/domains/uniterra.pl/public_html/wp-content/themes/besmart/framework/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/activita/domains/uniterra.pl/public_html/wp-content/themes/besmart/framework/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/activita/domains/uniterra.pl/public_html/wp-content/themes/besmart/framework/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/activita/domains/uniterra.pl/public_html/wp-content/themes/besmart/framework/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/activita/domains/uniterra.pl/public_html/wp-content/themes/besmart/framework/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/activita/domains/uniterra.pl/public_html/wp-content/themes/besmart/framework/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/activita/domains/uniterra.pl/public_html/wp-content/themes/besmart/framework/cmb/init.php on line 746
Szkolenia rad pedagogicznych. Oferta szkoleń. Uni-Terra Poznań

Wykaz zawiera propozycje tematów szkoleniowych Rad Pedagogicznych. Realizujemy również tematy wynikające z potrzeb danej placówki.

1. Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach ( m.in. planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach, zadania zespołów powołanych w szkołach, zadania zespołów, tworzenie dokumentacji, organizowanie spotkań, prowadzenie indywidualnych kart)

2. Sposoby wspierania rodziców w skutecznym i świadomym stymulowaniu rozwoju dziecka

3. Monitorowanie nowej podstawy programowej

  • sposoby pracy z uczniem (jak nauczyciele pracują realizując nową podstawę programową)
  • w jaki sposób przekazywana jest wiedza uczniowi
  • uczeń szkoły podstawowej – uczę przez zabawę
  • uczeń starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum – uczę przez ćwiczenia laboratoryjne, przez projekt
  • uczę przez aktywność dziecka na lekcji

(Szkoły podstawowe, gimnazja)

4. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole

 • obowiązki dyrektora szkoły w związku ze zmianami w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • dokumentowanie pracy z uczniami w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • zadania zespołów powołanych w szkołach
 • tworzenie dokumentacji
 • organizowanie spotkań zespołów
 • prowadzenie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia
 • zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

(Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

5. Planowanie i przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej oraz wykorzystywanie jej wyników w pracy szkoły

 • zbieranie danych o szkole (obserwacja, wywiad, analiza dokumentów…)
 • analiza zebranych wiadomości, informacji o szkole
 • istota ewaluacji wewnętrznej i jej wpływ na doskonalenie jakości pracy szkoły
 • cele i zadania ewaluacji wewnętrznej
 • ewaluacja wewnętrzna jako element codziennej praktyki szkolnej
 • badawcza postawa osób prowadzących ewaluację i ich kompetencje w zakresie metodologii badań
 • budowanie pytań kluczowych, na które można odpowiedzieć na podstawie zebranych danych empirycznych
 • interakcje pomiędzy wszystkimi osobami związanymi z funkcjonowaniem szkoły/placówki
 • ewaluacja w praktyce szkolnej
 • forma raportu i sposoby upowszechniania wyników
 • wyciąganie wniosków
 • podejmowanie decyzji wynikających z wyciągniętych wniosków
 • wykorzystanie wyników ewaluacji do opracowania tematyki kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół/placówek

(Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

6. Autoewaluacja w pracy nauczyciela

 • analiza postaw i własnych zachowań wpływających na relacje
 • poczucie własnej wartości a sukces w pracy nauczyciela
 • potrzeba innowacji potrzebą ucznia czy nauczyciela?
 • zaplanowanie i dokumentowanie innowacji pedagogicznej
 • badanie efektywności wdrożonej innowacji w kontekście rozwoju zawodowego nauczyciela
 • techniki i strategie autoewaluacji – przykłady
 • zakres, cele, kryteria i standardy określania, jakości własnej pracy
 • planowanie rozwoju zawodowego w kontekście szeroko rozumianego rozwoju własnego nauczyciela
 • określenie obszarów rozwoju zawodowego (doskonalenie i dokształcanie zawodowe)
 • planowanie rozwoju zawodowego w kontekście szeroko rozumianego rozwoju własnego nauczyciela

(Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

7. Zmiany w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe

 • charakterystyka nowych podstaw programowych, związek między podstawami programowymi a programami nauczania, nauczyciel w roli autora programu
 • zadania branżowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego
 • charakterystyka potrzeb nauczycieli w zakresie kwalifikacji w związku z projektowanymi zmianami
 • charakterystyka zmian w zakresie egzaminów i ich wpływ na organizację kształcenia zawodowego
 • charakterystyka działań ogólnopolskich na rzecz podnoszenia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, promocja kształcenia zawodowego, projekty
 • warunki prawne współpracy, rola pracodawców w kształceniu zawodowym

(Szkoły ponadgimnazjalne)

8. Innowacje i eksperymenty w szkole – nowa jakość w edukacji

(Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

9. Wsparcie metodyczne nauczyciela przedszkola – jak realizować nową podstawę programową?

(Przedszkola)

10. Przygotowanie do realizacji nowej podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych

(Szkoły ponadgimnazjalne)

11. Aktywizacja uczniów w toku lekcyjnym – metody, formy, techniki pracy nauczyciela

(Dla wszystkich typów szkół)

12. Jak szkoła może podnieść efekty kształcenia? Uwarunkowania wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych

 • koła zainteresowań: planowanie, prowadzenie, organizacja – czy mogą wpłynąć na podniesienie efektów kształcenia w szkole?
 • konstruowanie programów własnych – zajęć pozalekcyjnych, przedmiotowych.

(Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

13. Propozycje metod pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych

 • model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • nauczyciel jako doradca zawodowy ucznia
 • nauczyciel przedmiotu – wychowawcą
 • nauczyciel w oczach ucznia – o komunikowaniu się w profesjonalnych działaniach nauczyciela
 • praca z uczniem mającym trudności w nauce
 • praca z uczniem z trudnościami w koncentracji uwagi
 • praca z uczniem zdolnym
 • rozpoznawanie specyficznych trudności w uczeniu się
 • style uczenia się i style nauczania. Mapy myśli w praktyce szkolnej

(Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

14. Dokumentacja przebiegu nauczania w świetle obowiązujących przepisów

 • kontrola dokumentacji szkolnej

(Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

15. Jak przygotować się do kontroli w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego?

 • kontrola dokumentacji szkolnej
 • kontrola działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych w szkole

(Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

16. Doradztwo zawodowe w szkole

 • orientacja zawodowa i poradnictwo zawodowe w szkole
 • rola szkolnych Klubów Aktywizacji Zawodowej i Szkolnych Ośrodków Karier
 • jak możemy realizować obszary tematyczne związane z rozwojem samopoznania ucznia, zdolności i możliwości ucznia, jego zainteresowań, jego aktywności
 • realizacja obszaru nauka-praca-zawody, świat pracy, przygotowanie do roli pracownika
 • zapoznanie z grupami zawodów, predyspozycje potrzebne do wykonania określonego zawodu, zawody przyszłości
 • realizacja planowania kariery – planowanie działań, źródła poszukiwań, proces podejmowania decyzji
 • gdzie i jak poszukiwać pracy?

(Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

17. Praca przedszkolna wobec nowych wyzwań edukacyjnych

 • podwyższanie jakości pracy przedszkola poprzez doskonalenie metodyki prowadzonych zajęć z dziećmi
 • analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • metody diagnozy 5-6-latków
 • prowadzenie pracy dydaktyczno-wyrównawczej w zakresie osiągania gotowości szkolnej oraz jej dokumentowanie

(Przedszkola)

18. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 • ilustrowane opowiadanie – metody wspomagania rozwoju myślenia oraz zdolności skupienia uwagi i zapamiętywania u dzieci
 • prowadzenie pracy dydaktyczno-wyrównawczej w zakresie osiągania gotowości szkolnej dzieci starszych oraz jej dokumentowanie
 • propozycja rozwiązań metodycznych kształcących umiejętności matematyczne uczniów klas początkowych

(Przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III)

19. Realizacja nowej podstawy programowej w przedszkolu. Czy przedszkolaki mogą uczyć się z podręczników i ćwiczeń?

(Przedszkola)

20. Realizacja nowej podstawy programowej

(Szkoły podstawowe, gimnazja)

21. Nauczyciel w roli opiekuna stażu

 • jak realizować opiekę nad młodym nauczycielem
 • mój start w szkole

(Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

22. Podniesienie efektywności kształcenia u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

(Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

23. Projekt edukacyjny jako metoda pracy z uczniem

 • Projekt jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej

(Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

24. Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach – zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem

(Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

Wychowawca w szkole

 1. Agresja w szkole – systemowa metoda radzenia sobie z agresją wśród uczniów.
 2. Diagnoza wychowawcza klasy.
 3. Lekcja wychowawcza – lekcja, na którą się czeka.
 4. Role grupowe w zgranej klasie.
 5. Skuteczne i nieskuteczne strategie profilaktyczne.
 6. Szacunek, tolerancja.
 7. Źródła przemocy – wprowadzenie do problemu agresji w szkole.

Nauczyciel – dydaktyk – wychowawca

 1. Bieżące diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia.
 2. Dyskalkulia, dyslalia – przyczyny, rozpoznanie, pomoc.
 3. Dziecko nadpobudliwe i nadruchliwe (ADHD).
 4. Dziecko nadpobudliwe w klasie szkolnej.
 5. Dziecko nieśmiałe w klasie szkolnej.
 6. Dziecko w sieci – korzyści i zagrożenia płynące z Internetu.
 7. Emisja głosu w pracy nauczyciela.
 8. Komunikacja interpersonalna nauczyciel – uczeń.
 9. Nauczania kształtujące.
 10. Pomiar dydaktyczny.
 11. Praca z uczniem zdolnym.
 12. Warsztaty, trening umiejętności wychowawczych, tworzenie udanego zespołu klasowego.
 13. Wychowanie przeciw przemocy i agresji wśród nastolatków.

Nauczyciel – rodzic

 1. Bezpieczne media.
 2. Budowanie dobrej współpracy z rodzicami.
 3. Jak wspomagać w domu motywację dzieci?
 4. Jak zapobiegać nieobecnościom uczniów w szkole?
 5. Programy profilaktyczne i ich realizacja w szkole, ewaluacja.

Szkolenia dyrektorów

 1. Analiza i ocena efektów działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w świetle nowego rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 2. Ewaluacja wewnętrzna i wykorzystywanie jej wyników do podejmowania działań.
 3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym (efektywność współpracy z rodzicami).
 4. Jak skutecznie prowadzić kontrolę (prawo oświatowe i jego przestrzeganie w szkole – statut).
 5. Motywowanie i inspirowanie nauczycieli do doskonalenia i rozwoju (różnego rodzaju innowacje, przykłady dobrych praktyk, szkolny WDN).
 6. Porozumienie w szkole – zasady negocjacji i mediacji.
 7. Stymulowanie procesami zachodzącymi w szkole (planowanie szkoleń rad pedagogicznych) w kontekście wyników egzaminów zewnętrznych.
 8. Szkolny WDN.
 9. Wskaźniki osiągnięć edukacyjnych (np. EWD), ich konteksty i wykorzystywanie w pracy szkoły.

Wspieranie ucznia

 1. Budowanie zespołu klasowego oraz prawidłowych relacji między wychowawcą a uczniem.
 2. Ćwiczenia w kształtowaniu u dzieci wysokiej samooceny i wiary w siebie.
 3. Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej.
 4. Diagnoza ucznia. Rozeznanie w strukturze zespołu klasowego. Pozycja ucznia w grupie.
 5. Diagnozowanie i monitorowanie rozwoju ucznia w celu jego wspierania aktywności szkolnej.
 6. Konstruowanie indywidualnych programów nauczania.
 7. Optymalizowanie warunków kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 8. Rola i zadania nauczyciela wychowawcy we współczesnej szkole.
 9. Sposoby prawidłowej komunikacji międzyludzkiej.
 10. Teoria wielorakiej inteligencji. Przyspieszone uczenie. Uczenie polisensoryczne z wykorzystaniem zabaw dydaktycznych.
 11. Teorie rozwoju we współczesnej edukacji dzieci. Znaczenie pracy mózgu w procesie uczenia się.
 12. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w warunkach szkoły ogólnodostępnej.
 13. Usystematyzowanie wiedzy na temat aktywnych metod nauczania. Praktyczne poznanie wybranych metod.
 14. Współpraca z rodzicami. Znajomość sytuacji rodzinnej i środowiskowej.

Nowe propozycje

 1. Aktywne metody nauczania, warsztaty.
 2. Aktywne metody w edukacji zintegrowanej.
 3. Asertywność.
 4. Autoewaluacja w pracy nauczyciela w kontekście wyników egzaminów zewnętrznych.
 5. Bezpieczeństwo w szkole.
 6. Ciekawe metody pracy wychowawczej. Tworzenie programów wychowawczych.
 7. Hospitacja diagnozująca.
 8. Integracja sensoryczna.
 9. Integrowanie i modelowanie zespołu klasowego.
 10. Jak rozmawiać? Filozofowanie z dziećmi i młodzieżą jako jedna z metod.
 11. Komunikacja interpersonalna.
 12. Media w nauczaniu i wychowaniu.
 13. Metody aktywizujące w pracy z uczniem mającym trudności oraz z uczniem zdolnym.
 14. Prawa dziecka – ucznia – człowieka.
 15. Wewnątrzszkolny system doradztwa dla różnych poziomów kształcenia. Tworzenie zespołów zadaniowych.
 16. Doradztwo zawodowe w szkole. NOWOŚĆ!
 17. Innowacje i eksperymenty w szkole – nowa jakość w edukacji. NOWOŚĆ!
 18. Nauczyciel w roli opiekuna stażu (jak realizować opiekę nad młodym nauczycielem, mój start w szkole). NOWOŚĆ!
 19. Edukacja globalna i społeczeństwo obywatelskie. NOWOŚĆ!
 20. Jak napisać program poprawy efektywności kształcenia?
 21. Zmiany w podstawie programowej i ramowe plany nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych.
 22. Zmiany w prawie w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach.
 23. Przemoc w rodzinie. Jak pomóc dziecku krzywdzonemu zgodnie z procedurami „Niebieskie Karty”.
 24. Rola i zadania Pedagoga w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.
 25. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 26. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 27. Jak prowadzić w szkole ewaluację wewnętrzną?
 28. Czy 6-latki gotowe są pójść do szkoły?
 29. Organy pozarządowe ważnym partnerem w działaniach na rzecz edukacji.
 30. Nauczanie historii w szkołach ponadgimnazjalnych- trzeba uczyć jak myśleć historycznie?
 31. Jak kształcić na odległość?
 32. Jak sprawić, by szkoła stała się pasją dla ucznia?
 33. Profilaktyka bezpiecznych zachować seksualnych wśród młodzieży.
 34. Sytuacje konfliktowe w placówce oświatowej.
 35. Indywidualizacja w procesie nauczania.
 36. Bezpieczeństwo w szkole.
 37. Budowanie autorytetu w środowisku lokalnym przez nauczyciela.
 38. Mobbing w szkole.
 39. Wewnątrzszkolne regulacje organizacji pracy szkoły.
 40. Realizacja podstawowych form nadzoru pedagogicznego.
 41. Aktywizacja uczniów- metody, formy, techniki pracy nauczyciela.
 42. Nowa podstawa programowa- podstawowe zmiany na II etapie edukacyjnym.
 43. Umiejętność przekazywania i przyjmowania informacji zwrotnej warunkiem skuteczności nauczania i uczenia się.
 44. Ocenianie kształtujące elementem wspierającym rozwój ucznia.
 45. Wykorzystywanie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości nauczania.
 46. Rola metody projektu edukacyjnego w kształtowaniu umiejętności kluczowych.

Najnowsze propozycje szkoleń wynikające z priorytetów MEN:

 • AAC – Alternatywne i wspomagające metody komunikacji – stosowanie metod komunikacji alternatywnej w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.
 • Aktualne uregulowania prawne w zakresie uprawnień emerytalnych i możliwości korzystania ze świadczenia kompensacyjnego.
 • Autyzm wczesnodziecięcy – diagnoza, charakterystyka zaburzenia, funkcjonowanie dzieci z autyzmem, leczenie, terapie.
 • Awans zawodowy nauczyciela.
 • Diagnoza i terapia dzieci z ryzyka dysleksji w przedszkolu – prezentacja testu SWM, interpretacja wyników, prowadzenie terapii.
 • Dobór kadr kierowniczych i organizacja konkursów na stanowisko dyrektora.
 • Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
 • Dziecko w rodzinie z problemem przemocy.
 • Dziecko w rodzinie z problemem uzależnienia.
 • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.
 • Lateralizacja – diagnoza, zaburzenia lateralizacji, postępowanie w przypadku oburęczności, wspieranie rozwoju dzieci leworęcznych.
 • Metody aktywizujące na języku polskim.
 • Nauczanie historii w szkołach ponadgimnazjalnych- trzeba uczyć jak myśleć historycznie?
 • Nieznane i znane – czyli jak ciekawie pracować z lekturami w gimnazjum.
 • Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego ( przedmiotów humanistycznych).
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli, stosowanie kar porządkowych.
 • Postępowanie terapeutyczne wobec dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym – terapia behawioralna, podejście neurobiologiczne.
 • Praca w grupie.
 • Procesy wspomagania rozwoju i edukacji młodzieży są zorganizowane i sprzyjają uczeniu się.
 • Projektowany zakres zmian ustawy Karta Nauczyciela.
 • Prowadzenie zajęć w świetlicy szkolnej.
 • Realizacja koncepcji pracy w placówkach oświatowych, w jaki sposób wpływa na rozwój uczniów i umożliwia organizacje pracy w sposób umożliwiający osiągnie celów.
 • Realizacja uprawnień wynikających z ustawy Karta Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty, w tym między innymi: dodatek na zagospodarowanie, dodatek wiejski, świadczenie urlopowe, urlopy wypoczynkowe nauczycieli i dyrektorów szkół, wychowawcze, dla poratowania zdrowia, bezpłatne, na kształcenie się, pomoc zdrowotna, świadczenia socjalne.
 • Umiejętności i wiedza szóstoklasisty wobec propozycji zmian sprawdzianu zewnętrznego w 2015 roku.
 • Uregulowania prawne w zakresie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, ustalania wynagrodzenia, zagospodarowania czasu pracy.
 • Uwzględnianie wniosków z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych w szkołach.
 • W jaki sposób podnieść jakość kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka rozwojowego – diagnoza objawów zaburzeń, wspieranie rozwoju, stosowanie metod Szkoły Krakowskiej (prof. Jadwigi Cieszyńskiej we wspieraniu rozwoju dziecka).
 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
 • Zachowania trudne dzieci z zaburzeniami rozwoju (upośledzenie umysłowe, autyzm, zaburzenia zachowania) – diagnoza, postępowanie terapeutyczne.
 • Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem w świetle przepisów KN, ustawy o systemie oświaty i Kodeksu pracy. Uprawnienia nauczycieli, w tym między innymi emerytalne i świadczenia kompensacyjne.