Zgłoszenia należy dokonać przesyłając wypełnioną kartę uczestnictwa (kliknij, aby pobrać)
e-mailem na adres: radypedagogiczne@uniterra.pl.

Niezwłocznie po zakończeniu szkolenia należy przesłać listę uczestników ( wg wzoru- do pobrania)
uzupełnić ją danymi wszystkich uczestników podając:
– imię i nazwisko,
– datę urodzenia,
– miejsce urodzenia,
– PESEL,
a następnie przesłać ją na adres: radypedagogiczne@uniterra.pl.

Dane te są zbierane w celu przygotowania imiennych zaświadczeń dla każdego z uczestników szkolenia. Zostaną one wysłane na adres placówki zamawiającej szkolenie.

Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).